Ovaj vebsajt čuva “kolačiće” u Vašem pretraživaču da bi poboljšao Vaše iskustvo. Za više informacija o “kolačićima”, na koji način se koriste, kao i o zaštiti privatnosti, pogledajte našu stranicu sa informacijama o kolačićima.
Možete pogledati informacije o “kolačićima” bilo kada putem linka na dnu svake strane.

Promocije

Aktivacije

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “STAROPRAMEN TRENUTAK”

 

1. Opšte odredbe

 

1.1. Apatinska pivara Apatin d.o.o. iz Apatina, Trg Oslobođenja 5, matični broj 08045577 (dalje: Organizator, APA ili Apatinska pivara) je organizator konkursa pod nazivom “STAROPRAMEN TRENUTAK” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

 

1.2 Naziv konkursa je „STAROPRAMEN TRENUTAK“.

 

1.3. Konkurs počinje u ponedeljak 06.11.2017. u 14h, a završava se 26.11.2017. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

 

1.4. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Staropramen. Apatinska pivara je ovlašćeni korisnik zaštićenog žiga „Staropramen“ po ugovoru o licenci.

 

1.5. Konkurs se organizuje putem Facebook stranice organizatora – https://facebook.com/StaropramenRS/ (u daljem tekstu:“ FB stranica”), a pravila će biti objavljena na web stranici Organizatora www.staropramen.com

 

1.6. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

 

1.7. Konkurs se realizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

 

1.8. Predmet konkursa je postavljanje fotografije koja najbolje odgovara na zadatu temu „Staropramen trenutak“

 

1.9. Nagrade će biti dodeljene učesnicima konkursa za koje žiri organizatora odluči da su najbolje odgovorili na zadatu temu. Nagrade koje će biti dodeljene su definisane članom 6. ovih Pravila.

 

 

2. Pravo učešća u Konkursu

 

2.1. Pravo učešća u konkursu imaju sledeća lica:

 

2.2. Državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina;

 

2.3. Lica koja su pročitala i saglasna su sa Pravilima ovog konkursa;

 

2.4. Lica koja pristaju i saglasna su da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima, dok traje promocija ovog Konkursa;

 

2.5. Lica koja pristaju i saglasni su da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona, adresu i e-mail adresu) prvenstveno i isključivo u svrhu kontaktiranja potencijalnih dobitnika nagrada i objavljivanja  imena na Staropramen Facebook stranici, ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili radi slanja dodatnih obaveštenja i informacija u toku samog konkursa;

 

2.6. Pravo učešća u konkursu nemaju sledeća lica:

 

2.6.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;

 

2.6.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih

i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju programa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje programa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji, i deca.

 

2.6.3. Maloletna lica, te u skladu sa svim gore navedenim Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli učešće na konkursu.

 

 

3. Period trajanja konkursa

 

3.1. Konkurs počinje u ponedeljak 06.11.2017. u 14h, a završava se 26.11.2017. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

 

3.2. Nakon završetka perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika konkursa, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

 

 

4. Mehanizam konkursa

 

4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom Perioda trajanja konkursa iz člana 1.2 ovih Pravila, poseti Facebook stranicu organizatora, pročita pravila ovog Konkursa koja će biti postavljena na web stranici Organizatora www.staropramen.com i ista prihvati i saglasi se sa njima, pre sledećeg koraka. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje u konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom konkursu.

 

4.2. Nakon posete Facebook stranici, neophodno je da potencijalni učesnici u komentaru na jasno naznačen i za to predviđen post objave svoju prijavu u obliku njihove autorske fotografije koja odgovara na zadatu temu konkursa

 

4.3. Svaki učesnik ima pravo da na nagradnom konkursu učestvuje sa jednom fotografijom pri čemu može osvojiti najviše jednu nagradu

 

4.4. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

 

4.5. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u Inbox na Facebook stranici https://facebook.com/StaropramenRS/

 

4.6. Konkurs se završava u nedelju 26.11.2017. u 23:59h što znači da nakon ovog vremena potencijalni učesnici više neće moći da pošalju svoju fotografiju kako bi učestvovali na konkursu.

 

 

5. Vrste i dodela nagrada

 

5.1. Na kraju Konkursa će biti proglašeni pobednici Konkursa i biće im dodeljeno 25 (dvadeset i pet) nagrada.

 

5.2. Nagrade su:

25 x 2 (dve) Staropramen čaše iz ograničenog izdanja edicije;

 

5.3. Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije u sredu 29.11.2017. na Facebook stranici organizatora

 

5.4. Nagrade će se dodeliti prema sledećem kriterijumu:

 

5.5. Učesnici koji su za vreme trajanja konkursa postavili fotografije u komentar i to na određen i naznačen post, koje su odgovorile na zadatu temu konkursa - ostvaruju pravo na učešće i mogućnost da osvoje nagradu

 

5.6. Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije u komentarima koje ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koje su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Apatinska pivara.

 

5.7. Žiri organizatora čine: Digital Media Manager, Brand Manager Staropramen piva i Community Manager Staropramen Facebook stranice.

 

5.8. Od odgovora tj. fotografija koje su postavljene kao komentar na za to predviđen i jasno naznačen post koji poziva na učešće u konkursu, Žiri Organizatora bira 25 (dvadeset i pet) pobednika i nagrađuje ih sa nagradama navedenim u ovom članu

 

5.9. Učesnik može osvojiti maksimum jednu nagradu za vreme trajanja konkursa

 

5.10. Kriterijumi po kojima se biraju pobednici: najkreativnije, najzanimljivije i najduhovitije fotografije na zadatu temu (“Pokaži nam tvoj Staropramen trenutak...“ ) koje se nalaze u komentarima na post sa zadatom temom. Primarni kriterijumi kojima će se žiri voditi u izboru pobedničkih fotografija su kreativnost, autentičnost i pozitivan stav u dočaravanju lične percepcije brenda, kao i iskustava i uspomena koje su doprinele stvaranju emotivne povezanosti sa brand-om.  Za određivanje koji od učesnika u konkursu su bili među 25 najkreativnijih odlučiće žiri iz člana 5.7. ovih Pravila.

5.11. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke ili postavio fotografiju na koju nema autorska prava,  gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.

 

5.12. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.

 

5.13. Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade će biti objavljeni na FB stranici Organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa a najkasnije do okončanja promocije konkursa.

 

 

6. Način i rok predaje nagrada

 

6.1. Organizator će kontaktirati dobitnike nagrada najkasnije u roku od 72 sata od objave pobednika na FB stranici organizatora, a u cilju dodele nagrade, a putem kontakta koji je učesnik dostavio putem FB stranice.

 

6.2. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od dobitnika nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 2 (dva) radna dana predviđenom ovim Pravilima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke prilikom registracije.

 

6.3. Dobitnicima nagrada iste će biti uručene putem pošte na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije dobitnik te nagrade. Ukoliko niti jedan od Učesnika ne ostvari pravo na nagradu - nagrada pripada Organizatoru.

 

6.4. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

 

6.5. Ukoliko bilo koji od dobitnika postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

 

6.6. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo koje druge troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada ukoliko dobitnik odluči da lično preuzme nagrade u prostorijama Organizatora.

 

6.7. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove propisane Pravilima.

 

 

7. Lični podaci

 

7.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa, dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.2. Učesnik pristaje da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, stave na raspolaganje Organizatoru, u toku konkursa ili na drugi način u vezi sa učešćem u konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća u programu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora, dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.3. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci kao što su: ime, prezime, adresa, slika, fotografije, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za konkurs, javno objave (uključujući ali ne ograničavajući se na FB stranicu), u skladu sa važećim propisima kao i da se mogu od strane Organizatora objaviti u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti dobitnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju za vreme trajanja programa, a sve u cilju promocije ovog konkursa i proizvoda Organizatora, a dok traje Konkurs i njegova promocija.

 

7.4. Učesnici konkursa su saglasni da je sav materijal iz člana 7.3. vlasništvo Organizatora, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ilivlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

 

 

8. Diskvalifikacija iz programa

 

8.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

 

8.2. Registrovanje više različitih naloga za učešće na konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

 

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

 

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

10. Opšte odredbe

 

10.1 Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na FB stranici u okviru privatne poruke ili javno na Staropramen Facebook stranici

 

10.2. Organizator će Učesniku koji je poslao upit na način opisan u članu 10.1. Pravila dostaviti odgovor putem Facebook stranice organizatora javno ili u vidu privatne poruke u roku od najviše 3 (tri) radna dana.

 

10.3. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

 

10.4. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici (staropramen.com).

 

10.5. Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Facebook

stranice Organizatora https://www.facebook.com/StaropramenRS/

 

10.6. Apatinska pivara obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.

 

10.07. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učenik potvrđuje da je upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Apatinska pivara promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

 

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mu može nasta ti usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem, da se lični podaci učesnika, kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

 

10.8. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je sud u Somboru.

 

10.9. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici Organizatora (staropramen.com).

Zatvori